Show menu

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

23. 3. 2020
NAMEN: Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Višina garancijskega in subvencijskega potenciala:
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Od tega je predvidoma:
– 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);
– 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR. Od tega je predvidoma:
– 5.400.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge),
– 1.800.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.

Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

Roki za predložitev vlog: javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 10. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 10. 2020, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad1  Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.