Show menu

Sprememba Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1

27. 3. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019 (Ob-3711/19), s spremembami v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 (Ob-1485/20):

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se 3. rok do 31. 3. 2020 črta in nadomesti z novim rokom do 29. 5. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad