Show menu

Sprememba pri načinu oddaje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave

6. 4. 2020
V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se v točki 10. predmetnega javnega razpisa doda nova točka, in sicer točka 10.4., ki se glasi:

»10.4. Način, oblika in rok za predložitev prijave v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni razpis šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si poslana z verodostojnega elektronskega naslova vodje raziskovalnega projekta ali raziskovalne organizacije in bo priložena izjava vodje raziskovalnega projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in se z njo strinja.«

Prijava se šteje za pravočasno, če bo na elektronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si oddana do vključno 14. 4. 2020 do 15. ure.

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen prijavni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2020 s pripadajočimi prilogami, ki jih določa ta javni razpis in zgoraj navedeno izjavo vodje raziskovalnega projekta.

Ostalo besedilo predmetnega javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije