Show menu

Dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020

14. 4. 2020
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
objavlja dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/20 z dne 13. 3. 2020.

V Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020) se v poglavju 6. Roki in način prijave na javni razpis doda besedilo: »Za pravočasne štejejo tudi vloge oddane po pošti do vključno 17. 4. 2020. V primeru oddaje vloge po pošti je prijavitelj dolžan obvestili agencijo
o oddani vlogi na e-naslov: dasa.avsec@spiritslovenia.si, najkasneje do vključno 20. 4. 2020 in obvestilu priložiti dokazilo o oddani pošiljki«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

SPIRIT Slovenija, javna agencija