Show menu

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020

14. 4. 2020
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije nosilnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
  1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
  2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
  3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
  4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
  5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na trgih:
  • nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij,
  • pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v off-line in on-line medijih,
  • stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
  • stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
  • stroški lastnih promocijskih image tiskovin
Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale podporo istih (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani:
https://www.slovenia.info/razpisi-sto.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma