Show menu

Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023

4. 5. 2020
V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023 (Uradni list RS, št. 12/20) se v točki 2. Predmet javnega razpisa:

– v alineji f. za oklepajem črta beseda »in« in napiše vejica,
– v alineji g. se za oklepajem napiše beseda »in«
in črta pika,
– za alinejo g. se doda nova alineja, ki se glasi:
»h. Rešitve za boj proti pandemiji COVID-19« (S&T Solutions against COVID-19/ Pandemic).«

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije