Show menu

Sprememba Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

18. 5. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1931/20).

I. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3 javnega razpisa po 1. razpisnem roku doda nov rok oddaje vlog, in sicer se besedilo po novem glasi:
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 15. 5. 2020,
2. rok do 29. 5. 2020,
3. rok do 12. 6. 2020,
4. rok do 10. 7. 2020,
5. rok do 7. 8. 2020,
6. rok do 4. 9. 2020.

Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad