Show menu

Sprememba javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

28. 5. 2020
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1, 92/07 in 31/18) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/18), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost spremembo javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 31. 1. 2020.

V javnem razpisu se spremeni točka 6 (Oddaja vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi: »Rok za oddajo vlog je 29. 6. 2020,« in točka 7 (Odpiranje in pregled vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi:
»Odpiranje vlog bo dne 30. 6. 2020 ob 13. uri v prostorih SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020075.pdf