Show menu

Javni razpis za sofinanciranje »Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020«

1. 6. 2020
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane, kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2020 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti, kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, ki je del tega razpisa, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine. Iz treh že preizkušenih aktivnosti, ki se v nekaterih občinah že izvajajo, ter petih novih, ki so jih predlagali partnerji s področja trajnostne mobilnosti na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, podpiramo občinske programe izvedbe ETM z zahtevnejšimi aktivnostmi, kjer je za učinkovito izvedbo potrebno tudi nekaj finančnih sredstev in je doseg aktivnosti ambicioznejši.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020 (v nadaljevanju ETM 2020). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih osmih vrst aktivnosti: A – Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM, B – Delavnice o trajnostni mobilnosti za starejše »Ostanimo mobilni«, C – Pešbus, D – Organizacija dogodkov z uporabo javnega prevoza, E – Peš kažipoti, F – Šolska ulica, G – PARK (irni) dan, H – Otroci in javni prostor. Podrobneje so aktivnosti opisane (minimalne zahteve, obseg aktivnosti, višina sofinanciranja posameznih aktivnosti) v »Katalogu aktivnosti«, ki je del razpisne dokumentacije (POGLAVJE 2). Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnosti E) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.–22. 9. 2020. Občina lahko od podpisa pogodbe o sofinanciranju do ETM 2020 že izvede del aktivnosti ali prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2020, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le-te izvesti tudi v tednu od 16. 9.–22. 9. 2020. Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2020.

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si v rubriki Javni razpisi (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/). 

Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto mzi-mobilen.si@gov.si. 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 3. 6. 2020.

Izvajalec: Ministrstvo za infrastrukturo