Show menu

Sprememba v javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo

11. 6. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 16. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 2/20, v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja spremembo 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo. 
1. V 1. javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (Uradni list RS, št. 4/20 z dne 24. 1. 2020), ki je bil spremenjen s spremembo 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (Uradni list RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020), se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem
razpisu«, spremeni vrstica »Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa« tako, da se glasi:

Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa: Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 17. februarja 2020 do vključno 9. julija 2020, do 23:59.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano