Show menu

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-USP)

11. 6. 2020
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-USP) s pričetkom sofinanciranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021.

Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021, za katerega institucija usposabljanja ali izobraževanja izda potrdilo o zaključenem programu.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski naslov neza.jager@gov.si.

Izvajalec: Ministrstvo za kulturo