Show menu

Spremembe: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

15. 6. 2020
V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, št. 58/18, št. 22/19, št. 47/19 in št. 76/19, se spremenijo naslednje točke:
1. spremeni se točka 4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
2. spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, ki so na razpolago za javni razpis


Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije