Show menu

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

15. 6. 2020
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. 

Javni razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je maja 2016 sprejela Vlada RS in je objavljen na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/JAMSTVO-ZA-MLADE_potrjeno-12.5.2016.docx, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:
– sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
– sklop B – »Učitelj začetnik«.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov kadriess.mizs(at)gov.si ali med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan pokličete Katjo Kovačič (tel. 01/400-57-38) ali Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30).

Izvajalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport