Show menu

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti

15. 6. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.

Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 in izpolnjujejo še naslednje pogoje, navedene v javnem razpisu.

Višina razpisanih sredstev
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2020 znaša 350.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9701.

Dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni razpis, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani: http://www.muravidek.si/ in www.muravidek.re.


Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost