Show menu

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

23. 6. 2020
Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zaposlenim (kot zaposlen se šteje tudi samostojni podjetnik – s.p.), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, omogočiti izboljšanje kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je usposobiti 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.
Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Na osnovi tega javnega razpisa sta opredeljeni naslednji ciljni skupini:
1. Ciljna skupina so zaposleni, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ter potrebujejo izpopolnjevanje znanja zaradi razvojnih potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter razvoja svoje kariere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi (v nadaljnjem besedilu: udeleženec VIŠ).
2. Ciljna skupina so zaposleni, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ter potrebujejo izpopolnjevanje znanja zaradi razvojnih potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter razvoja svoje kariere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi (v nadaljnjem besedilu: udeleženec NIPO).

Predmet javnega razpisa je:
Sofinanciranje programov izpopolnjevanja za zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ter sofinanciranje priprave strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju (v nadaljnjem besedilu: strokovne podlage).

razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, in sicer https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov nina.jug1@gov.si ali vsak delovni dan med 10. in 11. uro ter med 13. in 14. uro pokličete Nino Jug (tel. 01/400-54-73).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport