Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic

23. 6. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic.
V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, v okviru katerih bodo razvite in preizkušene nove metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin (ciljne skupine), zaradi pojava epidemije COVID-19.

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij kot so: psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitev novih varnih točk, digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine.

Predvideva se sofinanciranje predvidoma 14 projektov.

Obdobje izvajanja:
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izboru in se lahko izvajajo najkasneje do 31. 12. 2021.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic« objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati do 10. 7. 2020, zadnji odgovori bodo objavljeni do 15. 7. 2020


Izvajalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti