Show menu

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2021–2022

23. 6. 2020
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo – CEA Francoske republike v letih 2021–2022 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

Nove tehnologije za energijo
– materiali,
– napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice,
– produkcija, shranjevanje in distribucija vodika,
– sončna energija,
– biomasa,
– nanotehnologije.

Jedrska energija
– jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče),
– shranjevanje radioaktivnih odpadkov,
– nove reaktorske tehnologije,
– jedrski podatki,
– instrumentacija in dozimetrija v raziskovalnih reaktorjih.

Potresna varnost
– odpornost materialov in zgradb na potrese.
Prilagajanje klimatskim spremembam

Temeljne raziskave v fiziki
– optika in laserji.
Znanosti o življenju
– novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje,
– možganski tumorji: nove terapije.

Raziskave globalne varnosti
– monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem),
– detekcija skritih objektov in eksplozivov.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.

Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen tudi na spletni strani agencije http://www.arrs.si/sl/razpisi/. Dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji, na tel. 01/400-59-70 pri Marjetici Primožič ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.

Izvajalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije