Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021–2022

23. 6. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2021–2022.

Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1–3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše raziskovalce Bosne in Hercegovine, ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi.

Prednost bodo imeli projekti na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– Informatika in telekomunikacije
– Energetika
– Hrana
– Okolje
– Kulturna in kreativna ekonomija.

V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika Slovenija ter Bosna in Hercegovina. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.

Izvajalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije