Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2021–2022

23. 6. 2020
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 na vseh znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po tel. 01/400-59-70 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.

Izvajalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020089.pdf