Show menu

Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020

23. 6. 2020
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2020, je sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev (v nadaljevanju: društva) v mednarodnih znanstvenih združenjih.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: za sofinanciranje članarin v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo društva, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in so vpisana v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).

Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Frančiški Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: fani.rozic-novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije