Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2021 in 2022

29. 6. 2020
Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2021 in 2022 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
  • znanosti o življenju,
  • naravoslovje,
  • inženirstvo,
  • družboslovje.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Madžarska. Bilateralni projekti trajajo dve leti.


Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
  • so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
  • imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Madžarsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih madžarskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in madžarskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si

Izvajalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije