Show menu

1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

8. 7. 2020
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti z nepovratnimi sredstvi za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe.

Predmet sofinanciranja so investicije, ki:

• prispevajo  k varovanju okolja: ureditev čistilnih naprav, zmanjšanje izpustov, varčevanje z vodo, ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov, reciklaža in uporaba odpadnih surovin, zmanjševanje količine odpadkov, naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine,
• naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje: naložbe v učinkovito rabo energije, v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje, ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa.

Prijava na razpis je možna od 24. 7. do 21. 10. 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano