Show menu

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19

27. 7. 2020
Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 7. členu Zakona in izpolnjujejo pogoje, navedene v 88. členu Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, 68/19 in 91/20, v nadaljnjem
besedilu: pravilnik).

Predmet javnega razpisa je spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19.

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19 so določeni v pravilniku.

Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport