Show menu

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

27. 7. 2020
Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov za uporabo planinskih objektov.

Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in planinskimi učnimi središči vpisanimi v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020, na ozemlju Republike Slovenije.Upravičeni prijavitelji so lahko tudi najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije.Če so lastniki objektov osebe javnega prava, so upravičeni prijavitelji lahko samo najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije. Osebe javnega prava so upravičene do sofinanciranja, če lastni delež investicije zagotavljajo v obliki finančnih instrumentov pridobljenih na trgu pod tržnimi pogoji (komercialni krediti bank, obveznice …) ali prostovoljnega dela.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.

Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020104.pdf