Show menu

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

27. 7. 2020
Dodatni javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Dodatni javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. Na dodatnem javnem razpisu bosta izbrana predvidoma 2 projekta.

Dodatni javni razpis je objavljen zgolj za dodelitev sredstev projektom, ki bodo dodatno vzpodbujali vključevanje zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja z namenom doseganja ciljev in kazalnika učinka Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in sicer da bo v usposabljanje vključenih 90 zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev, ki v okviru izbranih projektov Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (Uradni list RS, št. 23/17 z dne 5. 5. 2017) in njegove spremembe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 26/17 z dne 26. 5. 2017, niso bili doseženi.

Namen dodatnega javnega razpisa
Namen dodatnega javnega razpisa je s sistematičnimi aktivnostmi v okviru podprtih projektov:
– krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za njihovo učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, ki so pomembne za trg dela;
– dvigniti kompetence socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države in pravne stroke, kot je mirno reševanje sporov;
– krepiti vlogo socialnih partnerjev na področju vseživljenjskega učenja, mobilnosti oziroma migracij delavcev, upravljanja raznolikosti delavcev, pridobivanju znanja na področju neformalnega in priložnostnega učenja, kariernega svetovanja, poklicnega usposabljanja, dokvalifikacij in prekvalifikacij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju spodbujanja sodelovanja delavcev pri upravljanju;
– krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za vodenje učinkovitega socialnega dialoga na državni, panožni in podjetniški ravni v Sloveniji ter za učinkovito sodelovanje s socialnim partnerji na ravni EU;
– krepiti vloge socialnih partnerjev pri obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih in tako prispevati k doseganju ciljev 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni« ter 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Izvajalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti