Show menu

13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

27. 7. 2020
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 8. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Cilj podukrepa: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev z zaščito domačih živali oziroma gojenje divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka.

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59.

Obdobje upravičenosti stroškov:
Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so v skladu s četrtim odstavkom 99. člena Uredbe do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2023.

Informacije o javnem razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1 razpisne dokumentacije).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020104.pdf