Show menu

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

27. 7. 2020
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz drugega do četrtega odstavka 29. člena Uredbe.

Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 20.000.000,00 EUR. Od tega:
– 7.000.000,00 EUR za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
– 13.000.000,00 EUR za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 15.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 5.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti

Cilji podukrepa:
Povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Vloga na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra 2020, do 23.59.

Obdobje upravičenosti stroškov:
Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so v skladu s četrtim odstavkom 99. člena Uredbe do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020 za naložbe iz prve in tretje alineje prvega odstavka 29. člena Uredbe.

V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2023.

Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 5 razpisne dokumentacije).


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano