Show menu

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

20. 7. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3420/19) in št. 35 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1817/20), ki se glasi:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodajo novi roki, in sicer:
– do 14. 9. 2020,
– do 12. 10. 2020 in
– do 16. 11. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020101.pdf