Show menu

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020

20. 7. 2020
Predmet Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Razpisana sredstva:
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.400.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 4.800.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja2014–2020 – EU
– 1.600.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.


Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:
Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 12. oktobra 2020 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.

Cilj operacije:
Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano