Show menu

Popravek javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« 1. V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju

4. 8. 2020
1. V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85/20 dne 12. 6. 2020, se v točkah:

a. »2.1.3. Cilj sklopa A – PVZ javnega razpisa« besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom »Operacije sklopa A – PVZ se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS), ob upoštevanju lokacije izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem posameznega prijavitelja.

«. Besedilo drugega odstavka se nadomesti z besedilom »Način delitve sredstev po regijah: 50 % za KRVS in 50 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.« V tretjem odstavku, kjer je naveden cilj javnega razpisa, se besedilo »Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 60 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov v KRZS« nadomesti z besedilom »Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 120 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 60 v KRVS in 60 v KRZS«.

b. »2.2.3. »Cilj sklopa B – UZ javnega razpisa« besedilo drugega odstavka nadomesti z besedilom »Način delitve sredstev po regijah: 37,5 % za KRVS in 62,5 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.«. V tretjem odstavku, kjer je naveden cilj javnega razpisa, se besedilo »Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je zaposlitev
62 učiteljev začetnikov, 12 v KRVS in 50 v KRZS« nadomesti z besedilom »Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je zaposlitev 80 učiteljev začetnikov, 30 v KRVS in 50 v KRZS«.

c. »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis«, kjer je v prvih dveh odstavkih opredeljena višina sredstev, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sklop A – PVZ javnega razpisa znaša največ do 966.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2021 naslednja:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 483.000,00 EUR, od tega:
− 386.400,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
− 96.600,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V- slovenska udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 483.000,00 EUR, od tega:
− 386.400,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
− 96.600,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sklop B – UZ javnega razpisa znaša največ do 1.440.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2021 naslednja:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 540.000,00 EUR, od tega:
− 432.000,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
− 108.000,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 900.000,00 EUR, od tega:
− 720.000,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
− 180.000,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«

2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,

3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport