Show menu

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali (farmah

4. 8. 2020
Predmet javnega razpisa
Dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje) za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj posameznih vrst živali v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR;
– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.
Koncesija bo dodeljena za velike obrate rej živali in kooperacijske reje, ki na dan objave razpisa izpolnjujejo pogoj najmanj 3000 GVŽ/leto in so v lasti pravnih oseb, in sicer:
za perutninski obrat Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja, vendar ne pred 30. 9. 2020 in se sklepa za obdobje do 30. 9. 2030.

Razpisna dokumentacija: 
obrazci za prijavo so objavljeni na spletnih straneh UVHVVR (spletno mesto: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin, zavihek: javne objave). Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v glavni pisarni UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje, vsak delavnik med 9. in 12. uro, do vključno 7. 8. 2020.

Rok javnega razpisa
Rok prijav je odprt do 7. 8. 2020. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva 7. 8. 2020, v primeru osebne dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana pa morajo biti prijave vložene do vključno 7. 8. 2020 do 13. ure.

Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, na tel. 01/300-13-50, vsak delovni dan v času trajanja razpisa od 9. do 11. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič, v primeru odsotnosti: Polona Cankar, univ. dipl. prav., tel. 01/300-13-02).

UVHVVR si pridržuje pravico do morebitnih popravkov tega javnega razpisa.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020107.pdf