Show menu

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

4. 8. 2020
Izvajalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Predmet, namen in cilji produkta
Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada.
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.
Cilji javnega razpisa so:
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– brezobrestnem kreditu,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
– omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
– »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
– ohranitev delovnih mest.

Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada in holdinškega sklada Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013.

Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8. in 9. 10. 2020.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati.

Javni razpis bo odprt do 9. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 9. 10. 2020, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 9. 10. 2020 ali na roke za oddajo vlog po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-67, 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020107.pdf