Show menu

Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1

4. 8. 2020
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil za primarno kmetijsko proizvodnjo na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
– Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja,
– seznam prilog,
– opis projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe.

Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.

Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo.
2. Vloga se odda preko spletne aplikacije »Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 7. 9. 2020,
2. rok do 12. 10. 2020,
3. rok do 2. 11. 2020,
4. rok do 7. 12. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.

Izvajalec: Slovenski regionalno razvojni sklad