Show menu

15. javni razpis za podukrep 4.1Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

10. 8. 2020
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 4. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pride-lavo kmetijskih pro izvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47) iz 1. in 4. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe za ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov  in  pripadajoče  opreme,  ureditev  zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup ter za nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020, do 23.59.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/15-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-namenjene-prilagoditvi-kmetijskih-gospodarstev-na-podnebne-spremembe-ter-izboljsanju-okolja/