Show menu

Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

17. 8. 2020

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

4.1. Splošni pogoji kandidiranja Se v prvem odstavku (»Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje«) dodata dve novi točki: r) da med vlagateljem in MGRT, Slovenskim podjetniškim skladom, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenskim regionalno razvojnim skladom niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga; s) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.13. Pravna podlaga za izvedbo produkta Se tretji odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:»Kredit,  ki  je  predmet  tega  javnega  razpisa,  ima  status državne pomoči, skladno z Začasnim okvirjem za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID 19.«

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=110