Show menu

Popravek javnega razpisa za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

25. 8. 2020
1. Črta se sedemnajsta alineja 2. točke.
2. V tretjem odstavku točke 3.1. se v zadnjem stav-ku črta besedilo »ali prostovoljnega dela«.
3. V drugem odstavku točke 3.3. se črta besedilo »ali s prostovoljnim delom«.
4. Črta se deveti odstavek točke 3.3.
5. Črta se besedilo točke 3.3.1. in 3.3.2.
6. Črta se druga alineja točke 3.4., v prvi alineji se namesto vejice postavi pika.
7. Besedilo petega odstavka točke 3.5.1. se nado-mesti z novim, ki se glasi: »Ministrstvo bo upoštevalo zahtevek za izplačilo, ki se bo nanašal na zaključena in plačana gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela.«
8. Črta se šesti odstavek točke 3.5.1.
9. Sedmi do deseti odstavek točke 3.5.1. postanejo šesti do deveti odstavek.
10. V novem šestem odstavku točke 3.5.1. se datum »31. 12. 2020« nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.
11. V drugem odstavku točke 4.1. se datum »11. 12. 2020« nadomesti z datumom »27. 11. 2020«.
12. V 4. točki točke 6.3. se datum 11. 12. 2022« nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.
13. V točki 6.4. Dokazila in način preverjanja po-gojev, se v tabeli Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija, v 4. vrstici, »11. 12. 2022« nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.
14. V 8. točki se besedilo »v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »do 8. septembra 2020«.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo