Show menu

Sprememba javnega razpisa z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

2. 9. 2020
Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:4.1. Splošni pogoji kandidiranja Se v prvem odstavku (»Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje«) spremeni točka b) in v celoti nadomesti z:b) ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas1. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.8. Roki za predložitev vlog Se prvi odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:»Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8., 10. 9. in 9. 10. 2020«.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo