Show menu

Sprememba in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

2. 9. 2020
V preambuli javnega razpisa se besedilo »Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17)« nadomesti z besedilom »Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20).

V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3 javnega  razpisa  doda  nov  7.  rok  oddaje  vlog.  Besedilo  v tem podpoglavju javnega razpisa se po novem glasi: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer1. rok do 15. 5. 2020,2. rok do 29. 5. 2020,3. rok do 12. 6. 2020,4. rok do 10. 7. 2020,5. rok do 7. 8. 2020,6. rok do 4. 9. 2020,7. rok do 5. 10. 2020.Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad