Show menu

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti...

2. 9. 2020
Namen javnega razpisa: javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (v nadaljevanju JR Piloti 2020) se izvaja z namenom spodbujanja podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanja delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanju števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in de-lovnih mest. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo med drugim vključevali naslednje aktivnosti:–  razvoj motivacijskih programov za starejše zaposlene,–  razvoj in uvajanje managementa znanja (pred-vsem prenos znanj s starejših na mlajše),–  razvoj in uvajanje programov managementa starostne raznolikosti zaposlenih,–  razvoj in uvajanje programov spodbujanja dobre-ga počutja starejših na delovnem mestu,–  aktivnosti spodbujanja sodelovanja starejših zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja,–  aktivnosti razvoja in uvedbe pogojev za fizično aktivnost starejših zaposlenih.

Rok za oddajo vlog: do 28. 9. 2020.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS