Show menu

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1

8. 9. 2020
I. V 2. poglavju  javnega  razpisa  se  v  podpoglavju  2.2.  javnega  razpisa  spremeni  besedilo  prvega  od-stavka te točke, ki se po novem glasi: » Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči– 0002-2399245-2020 z dne 14. 8. 2020«
II. V 2. poglavju  javnega  razpisa  se  v  podpoglavju 2.2.3 javnega razpisa doda nova upravičena dejavnost po podprogramu B1.1, in sicer: »49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet«.
III. V 2. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 2.5 javnega razpisa v celoti črta 4. točka.
IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.


Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad