Show menu

Popravek javnega razpisa »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti...

15. 9. 2020
V Javnem razpisu »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 116/20 dne 28. 8. 2020 se popravi naslednje besedilo:

1. V poglavju 5 »Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu«, se v delu pogojev, ki se nanašajo na enega dodatnega svetovalnega projektnega partnerja, spremeni prva alineja tako, da se sedaj glasi:– je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
2. V podpoglavju 20.1 »Odpiranje vlog in obvešča-nje« se popravi prvi odstavek tako, da se sedaj glasi: Odpiranje vlog se bo začelo 2. 10. 2020 ob 9. uri na sedežu sklada, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno iz-polnjene in označene ovojnice z vlogami.3. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija javnega razpisa. 

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene in v veljavi.

Izvajalec javnega razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad RS.

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/pilo-tni-projekti-razvoja-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohra-njanje-zavzetosti-produktivnosti-ucinkovitosti-starej-sih-zaposlenih-2020