Show menu

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

16. 9. 2020
Na podlagi spremenjene odločitve o podpori št. 10-1/1/MIZŠ/2 za program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig  izobrazbene  ravni  in  pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022, se zaradi predčasne porabe vseh razpoložljivih sredstev skrajša obdobje upravičenosti stroškov za prijavitelje na Jav-ni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., in sicer do 31. 10. 2020. Rok za oddajo vlog na  javni  razpis  je  2.  11.  2020,  zadnje  odpiranje  vlog  je predvideno 10. 11. 2020.


Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije