Show menu

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 19–22

21. 9. 2020
V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019) (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19/19, in njegovi spremembi, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 53/19 in 75/20, se v točki 2 »Pravna podlaga za izvedbo razpisa« za alinejo »– Uredba o samooskrbi z električno energijo, iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19);« vstavi nova alineja, ki se glasi: »– Uredba o manjših napravah
za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20);«. 

Drugi odstavek točke 3.1 »Upravičeni nameni« se spremeni tako, da se glasi: »Upravičen namen je: 
a) nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije,
b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje, 
c) izobraževalne vsebine in promocijske aktivnosti, pri čemer dejavnosti iz točke b) in točke c) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni razpis.«.

V drugem odstavku točke 4.1 »Splošni pogoji« se v drugi vrstici v drugem stolpcu prve tabele besedilo »V kolikor bo naprava za proizvodnjo
električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, je potrebno gradbeno dovoljenje za manj zahtevne objekte.« nadomesti z besedilom »V kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, mora prijavitelj priložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje v skladu z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom ni potrebno, in izjavo, da bo ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo predložil original ali overjeno kopijo Soglasja za priključitev.«.

V drugem odstavku točke 4.1 »Splošni pogoji« se v petindvajseti vrstici druge tabele besedilo »Da v kolikor bo naprava za proizvodnjo
električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za manj zahtevne objekte.« nadomesti
z besedilom »Da v kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, bo prijavitelj priložil izjavo, da gradbeno dovoljenje v skladu z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom ni potrebno, in izjavo, da bo ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo predložil original ali overjeno kopijo Soglasja za priključitev.«.

V točki 5 »Merila za izbiro operacij« se v podtočki 2 beseda »naprav« nadomesti z besedno zvezo »naprav za proizvodnjo
električne energije z izrabo sončne energije«.

V Prilogi »Obrazec št. 3: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev« se v šestindvajseti alineji Izjave besedilo »Da v kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za manj zahtevne objekte.
« nadomesti z besedilom »Da v kolikor bo naprava za proizvodnjo električne energije imela električno moč do vključno 1 MW, bo priložena izjava, da gradbeno dovoljenje v skladu z Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije
ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom ni potrebno, in izjava, da bo ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo prijavitelj predložil original ali overjeno kopijo Soglasja za priključitev.«.

V Prilogi »Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o sofinanciranju « se v prvem odstavku 4. člena za alinejo »– Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19);« vstavi nova alineja, ki se glasi: »– Uredba o manjših napravah
za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20);«.

Ministrstvo za infrastrukturo