Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za predfinanciranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

21. 9. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za predfinanciranje projektov neprofitnih organizacij – PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni tako, da se po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 2.000.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju v Uradnem listu


II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad