Show menu

Javni razpis za izvajanje projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-49/2020

21. 9. 2020
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
– opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici,
– osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
– nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.
Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahteve je podan v razpisni dokumentaciji.Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov