Show menu

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/ začasnih namestitev za starejše

8. 10. 2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/ začasnih namestitev za starejše, ki se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna  vključenost
in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti « in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 14/20 dne 6. 3. 2020 in v Uradnem listu RS, št. 75/20 dne 22. 5. 2020, z naslednjo vsebino:

1. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev, se prvi odstavek podpoglavja 18.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis, popravi tako, da se glasi: »Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 16. 11. 2020.«

2. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev, se tretji odstavek podpoglavja 18.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis, popravi tako, da se glasi: »Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 24. 6. 2020, drugi rok je 3. 8. 2020, tretji rok je 16. 10. 2020 in skrajni rok 16. 11. 2020.«.

3. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev se v drugem odstavku podpoglavja 18.2.1 Odpiranje vlog, popravi tako, da se glasi:
»Odpiranje vlog bo potekalo:
– Za prvi rok dne 30. 6. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
– Za drugi rok dne 10. 8. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
– Za tretji rok dne 23. 10. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
– Za skrajni rok dne 20. 11. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.«.

4. V poglavju 19 Razpisna dokumentacija se drugi odstavek popravi tako, da se glasi: »Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše«. Odgovori na pogosto zastavljena

Vprašanja je možno posredovati za prvi rok do 15. 6. 2020, za drugi rok 27. 7. 2020, za tretji rok do 9. 10. 2020, za skrajni
rok do 31. 10. 2020. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 9. 11. 2020.«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti