Show menu

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študij

8. 10. 2020
Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za študij) za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD) s pričetkom financiranja v študijskem letu 2020/2021.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski naslov: nadja.vuga@gov.si.

Ministrstvo za kulturo