Show menu

Javni razpis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

8. 10. 2020
Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.
Namen je omogočiti podjetjem in konzorcijem podjetij, da:

– kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske projekte,
– uspešno zaključijo že začete RRI in investicijske projekte, katerih uspešen zaključek bi sicer preprečile krizne razmere.
Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo (začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 RRI ali investicijskih projektov, s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov podjetij in konzorcijev podjetij. Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja, morajo biti skladni z namenom in ciljem javnega razpisa ter morajo imeti sledeče značilnosti:
– RRI projekti se izvajajo oziroma se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja, katerih rezultat bodo nove rešitve, neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID-19.
– Investicijski projekti pomenijo oziroma bodo pomenili vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu so projekti:
– ki bodo na novo začeti, pa brez sofinanciranja iz naslova tega javnega razpisa podjetje za njihov začetek in izvedbo ne bi imelo zadostnih sredstev,
– ki se že izvajajo, pa bi se zaradi težav pri zagotavljanju sredstev, kot posledica izbruha epidemije COVID-19, zaustavili ali bi se njihov obseg bistveno zmanjšal,
– ki se že izvajajo, pa bi se njihov obseg zaradi prejete pomoči po tem javnem razpisu lahko povečal ali bi se njihova izvedba pospešila.

Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri-covid19@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si.

SPIRIT Slovenija,
javna agencija za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije