Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja...

19. 10. 2020
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev skladno z določbami Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (Uradni list RS, št. 47/15, v nadaljevanju: uredba). 

Koncedent Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, bo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja ministrstvo, z odločbo podelila dve koncesiji za celotno območje Republike Slovenije za obdobje 2 leti, in sicer eno za sklop A in eno za sklop B. Koncesijsko razmerje se prične izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesija je neprenosljiva. Po koncu koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan koncedentu predati vse datoteke in vso dokumentacijo za celotno koncesijsko obdobje vezano na opravljanje javne službe. 

Način prijave in razpisni rok Prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Prijave morajo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev – sklop A ali sklop B«, prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 3. 11. 2020 do 12. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Če prijavitelj podaja prijavo za oba sklopa razpisa, mora za vsak sklop oddati ločeno prijavo z vsemi dokazili, v ločenem ovitku. Prijava bo štela za pravočasno, če bo predložena osebno ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov in v zgoraj navedenem roku. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku. Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), bodo zavržene. Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji naslov, bodo zavržene kot prepozno prejete.

Obveščanje o izboru koncesionarja: o podelitvi koncesije odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav na javni razpis. Odločba o izbiri koncesionarja se izda z omejenim rokom veljave. Čas veljavnosti odločbe se določi v njenem izreku. Če v tem času ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe, odločba o izbiri preneha veljati. Z izbranim prijaviteljem bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. 


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo