Show menu

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

19. 10. 2020
Predmet in cilj javnega razpisa Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino. Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so: 
– pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za znanost in tehnologijo ter za širjenje splošne znanstvene in tehnične kulture; 
– pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko); 
– pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije; 
– dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji. 

Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri Panič ali po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si. 

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS